Resultater i naturfag

Norge med lavest skår i Norden

Naturfag i Norden 2000-2006

I den første PISA-undersøkelsen (år 2000) kom Norge ut med den tredje høyeste poengsummen i Norden, og Norge plasserte seg akkurat på OECD-gjennomsnittet. I PISA 2006 kom Norge ut med lavest poengsum av de nordiske landene, og Norge hadde også lavere poengsum enn Latvia, Litauen og Estland. Norges poengsum i naturfag var signifikant lavere enn OECD-gjennomsnittet.

De stiplede linjene i figuren viser at det er noe problematisk å sammenlikne resultatene fra 2006 med resultatene fra 2003. Årsaken er at det er utarbeidet et nytt rammeverk i naturfag, der det blant annet er en bevisst senking av kravene til leseferdighet i naturfagoppgavene.

Elever med høyt prestasjonsnivå

Stolpediagrammet nedenfor viser hvor stor andel av elevene i hvert land som i 2006 ligger på de tre øverste prestasjonsnivåene i naturfag. Elever på disse nivåene kan typisk sammenholde kunnskaper fra ulike naturfaglige disipliner og bruke denne kunnskapen til å utforme nye forklaringer. En fyldigere beskrivelse av de naturfaglige nivåene finner du lenger ned på siden.

Finland er landet med flest elever på et høyt naturfaglig prestasjonsnivå. Over 52 prosent av de finske elevene presterer på nivå 4, 5 eller 6. Tilsvarende andel for OECD-området er 31 prosent, og for Norge 23 prosent.

Alle land naturfag 2006

 

Elever med lavt prestasjonsnivå

Grensen mellom nivå 1 og nivå 2 er i PISA-terminologien å oppfatte som en form for «kritisk grense». Elever på nivå 2 begynner å vise naturfaglige kompetanser som vil gjøre dem i stand til å delta effektivt og produktivt i situasjoner som kan relateres til naturvitenskap. Dette må ikke forstås dit hen at elever på nivå 1 helt mangler naturvitenskapelig dannelse, men kunnskapene er så begrensede at de bare kan anvendes i noen få, velkjente situasjoner.

Stolpediagrammet nedenfor viser andelen elever på nivå 1 eller lavere i ulike OECD-land (2006). Mens Finland bare har 4,1 prosent av sine elever på nivå 1 eller lavere, er den tilsvarende andelen for Norge 21,1 prosent.

Lavt nivå i naturfag

 

Seks prestasjonsnivåer i naturfag

PISA lanserte i 2006 seks naturfaglige prestasjonsnivåer med tilhørende beskrivelser av hva elever på hvert nivå er i stand til å mestre. Hver elev plasseres på det nivået der han eller hun kan forventes å besvare minst halvparten av oppgavene korrekt:

Nivå Hva elever typisk kan på hvert nivå

Nivå 6

Elever på nivå 6 kan identifisere, forklare og anvende kunnskap i og om naturfag i mange komplekse situasjoner. De kan koble sammen informasjon fra flere kilder og bruke dem for å begrunne avgjørelser. De fremviser avansert naturvitenskapelig tenkemåte, og de kan bruke kunnskapene sine i nye situasjoner.

Nivå 5

Elever på nivå 5 kan identifisere de naturvitenskapelige komponentene i mange komplekse situasjoner, og de kan anvende naturfaglige begreper og kunnskaper i disse situasjonene. De kan også sammenlikne, velge ut og vurdere naturvitenskapelige data argumenter. De kan utvikle faktabaserte forklaringer og argumenter basert på kritisk analyse.

Nivå 4

Elevene på nivå 4 kan arbeide effektivt med situasjoner og problemstillinger som gjelder naturfaglige og teknologiske fenomener. De kan velge ut og kombinere forklaringer fra forskjellige naturvitenskapelige disipliner og koble dem til virkelige situasjoner. De kan også reflektere over og kommunisere sine avgjørelser basert på naturfaglig kunnskap.

Nivå 3

Elevene på nivå 3 kan identifisere tydelig beskrevne naturfaglige problemstillinger i forskjellige situasjoner. De kan velge ut fakta og kunnskap til å forklare fenomener og anvende enkle modeller og utforskningsstrategier, og de kan tolke og bruke naturfaglige begreper fra ulike disipliner. De kan trekke enkle slutninger basert på naturfaglig kunnskap.

Nivå 2

Elever på nivå 2 har tilstrekkelige kunnskaper i naturfag til å forklare velkjente fenomener eller trekke slutninger basert på enkel utforskning. De kan gjøre en direkte fortolkning av resultater fra undersøkelser eller teknisk problemløsning.

Nivå 1

Elevene på nivå 1 har så begrenset naturfaglig kunnskap at den bare kan anvendes i noen få, velkjente situasjoner. De kan formulere forklaringer som er åpenbare og følger direkte av gitte fakta.


Fyldig beskrivelse i hovedrapportene

De mest fullstendige beskrivelsene av naturfagresultatene på norsk finnes i hovedrapportene som er utgitt av den norske PISA-gruppen. Enkeltkapitler fra de to siste hovedrapportene kan lastes ned i PDF-format (2003 og 2006).

Opplysninger om hvordan naturfagprøven i PISA er sammensatt, finner du her.